Introduktion

I lyset af det kommende folketingsvalg, har Dansk Cannabis Forening spurgt ind til de enkelte partiers holdning vedr. cannabis politik. Vi har stillet følgende spørgsmål:

 1. Hvilke holdninger har Jeres Parti om rekreativ anvendelse af cannabis i et reguleret, dansk marked?
 2. Hvad har Jeres Parti gjort for at fremme en legalisering/afkriminalisering af rekreativ anvendelse af cannabis på statsligt niveau?
 3. Hvilke konkrete tiltag/lovforslag har Jeres Parti tænkt at gennemføre/fremsætte for at fremme velfærden for den enkelte cannabisbruger?
 4. Hvad mener Jeres Parti har været den største succes gennem 70 års forbud mod cannabis?

Formålet er at give et indblik i, hvor man kan sætte sin stemme, hvis man ligesom Dansk Cannabis Forening mener, at det skal være det enkelte individs ret selv at bestemme, om de vil indtage cannabis.

 

 

 

 

Partierne

Metode

Artiklen er blevet skrevet på baggrund af partiernes svar på ovenstående spørgsmål. Det vil fremgå i kursiv, hvor besvarelsen kommer fra.

I det tilfælde, at partiet ikke har valgt at svare på spørgsmålene fremgår dette. Dansk Cannabis Forening vil i stedet forsøge at besvare spørgsmålene på baggrund af partiets offentlige cannabispolitik og de diskurser, som der har været i folketinget vedr. beslutningsforslag B 146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”, hvor man vil legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode efter den ”Københavnske model”, hvor danske statsborgere over 18 år kan købe statsautoriseret cannabis fra offentlige udsalgssteder af uddannet personale. Det skal ligeledes være lovligt selv at dyrke og indtage cannabis, og indtægterne fra den legale handel skal bruges på behandling af misbrug og forebyggelse. [1].

Det vil således alene være partiets holdning og synspunkter, der fremgår i teksten under hvert parti, og hvis det er muligt vil vi citere direkte. Der er således ikke nødvendigvis tale om Dansk Cannabis Forenings egen holdning, da vi mener at nogle af argumenterne er ukorrekte og direkte skadelige for brugere og debatten omkring cannabis.

Partier og cannabispolitik

Til at starte med vil vi opsummere, hvilke partier, der går ind for en afkriminalisering/legalisering af cannabis. Herefter vil de enkelte partiers besvarelse fremgå i alfabetisk rækkefølge.

 

Tabel 1 – Partiernes positionering

Vi har desværre ikke fået svar fra Danmarksdemokraterne og Moderaterne, og de har ikke tidligere udtalt sig om deres cannabispolitik. Ud fra deres valg om ikke at svare og hvis deres ledende partimedlemmer fortsat har samme holdning, som de havde i deres forhenværende partier, må man antage at de er kraftigt imod en legalisering/afkriminalisering af cannabis. Bemærk dette er dog kun en antagelse, indtil de også deltager i offentlige diskurser eller svarer på vores spørgsmål.

 

Opsummering af tabel

Som udgangspunkt kan man ud fra tabellen sige, at muligheden for at sikre bedre vilkår for cannabisbrugere ligger i partierne på yderfløjene. Det værste der kunne ske for sagen, var således at midterpartierne fik mere magt ved tildeling af flere stemmer og dermed mandater.

En stemme til partierne som går ind for en legalisering/afkriminalisering vil sikre disse partier flere mandater, hvilket gør at de vil kunne vedtage beslutning om legalisering/afkriminalisering.

 

Partiernes svar på spørgsmålene

I det kommende afsnit vil partiernes svar på vores spørgsmål fremgå. Alternativt vil Dansk Cannabis Forening tolke svar ud fra parties diskurser ifm. Beslutningsforslag B 146 eller deres offentliggjorte politik, hvis sådan en fremgår på deres hjemmeside.

 

Alternativet

Alternativet går ind for

– At gøre det lovligt og forsvarligt at købe, indtage og dyrke cannabis i Danmark

– Ret til hjemmedyrkning

– Private udsalgssteder

– Deklarering af cannabis

  Alternativet

  Besvarelsen kommer fra Torsten Gejl, som er Alternativets og folketingets eneste cannabisordfører.

  Alternativet går ind for legalisering af cannabis med ret til hjemmedyrkning.

  Alternativet har fremsat tre forslag i folketinget ang. Folkeafstemning om legalisering af cannabis, legalisering af hjemmedyrkning og legalisering af cannabis i en 5-årig prøveperiode, hvor cannabis skal legaliseres efter den ”Københavnske model” (se evt. afsnit ”Metode”).

  Alternativet ser gerne en legalisering, hvor man kan købe cannabis af private udsalgssteder, som det offentlige fører kontrol med. Det skal ligeledes være muligt for borgere, som er tidligere dømt for et begrænset salg af cannabis, at drive legal cannabisforretning, så de kan komme over på den rigtige side af loven og bidrage til cannabisindustrien. Alternativet vil derfor arbejde videre på at gøre det lovligt og forsvarligt at købe, indtage og dyrke cannabis i Danmark, hvilket der er opbakning til i befolkningen – og det skal der også nok komme på Christiansborg.

  Alternativet mener, at selve forbuddet og den nuværende opretholdelse heraf medfører, at rockere og kriminelle netværk kan sælge cannabis til børn og unge i hver eneste flække i hele Danmark. Der er ligeledes ingen deklarering af stofferne, hverken i forhold til styrke eller hvorvidt, der er fyldstoffer i. Forbudspolitikken har ikke har gjort andet, end at finansiere organiseret kriminalitet, spilde en masse af politiet ressourcer og stigmatisere samt kriminalisere almindelige danskere.

  Alternativet påpeger derfor, at den eneste succes gennem 70 års forbud mod cannabis, var da Alternativt fik sit forslag til medicinsk cannabis vedtaget.

  Danmarks Demokraterne

  Danmarksdemokraterne

  Danmarksdemokraterne har desværre ikke svaret på vores henvendelse. Deres cannabispolitik fremgår ikke i nogle dokumenter og der kan derfor ikke laves en besvarelse. Som udgangspunkt må man dog forventer, at Danmarksdemokraterne ikke er positivt stemte over for en afkriminalisering/legalisering, hvis Danmarksdemokraternes ledende medlemmer fortsat har samme holdning, som de havde i deres respektive partier. 

  Dansk Folkeparti Logo

  Dansk Folkeparti

  Dansk Folkeparti har desværre ikke svaret på vores henvendelse. Spørgsmålene vil derfor blive besvaret ud fra deres cannabispolitik, som fremgår på deres hjemmeside, og deres diskurs i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag B 146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”.

  Dansk Folkeparti mener at det er vigtigt, at staten sender et signal om, at ”hashen” (cannabis red.) er forbudt, fordi det er sundhedsskadeligt at ryge cannabis. Dansk Folkeparti mener derfor at det fortsat skal være ulovligt at anvende cannabis rekreationelt. Dansk Folkeparti påpeger, at man generelt set prøver at begrænse forbruget af tobak og alkohol, hvorfor det ikke vil give mening at legalisere/afkriminalisere endnu et skadeligt stof.

  Dansk Folkeparti henviser desuden til FN’s narkotikakonvention, som Danmark har tiltrådt, og hvor cannabissen er anført som et stof, der ikke må anvendes rekreationelt. Omvendt mener Dansk Folkeparti, at der skal gives større tilskud til medicinsk cannabis.

  Dansk Folkeparti mener ikke at en legalisering/afkriminalisering vil medføre, at bandernes kriminelle virksomhed omkring cannabis vil blive mindre, da banderne vil kunne underbyde det lovlige marked på pris og THC-indhold.

  Dansk Folkeparti mener således, at man skal fastholde og intensivere den nuværende kurs, hvor cannabis er ulovligt at anvende rekreationelt, og at man skal igangsætte massive informationskampagner, hvor der bliver oplyst om de skadelige virkninger ved cannabis, så færre påbegynder et forbrug/misbrug.

  Det Konservative Folkeparti

  Det Konservative Folkeparti

  Det Konservative Folkeparti har desværre ikke svaret på vores henvendelse. Spørgsmålene vil derfor blive besvaret ud fra deres cannabispolitik, som fremgår på deres hjemmeside, og deres diskurs i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag B 146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”.

  Det Konservative Folkeparti mener at narkotika og cannabis ikke hører til i Danmark, da Danmarks børn ikke skal vokse op i et land, hvor man hurtigt, nemt og lovligt kan komme i besiddelse af fx Heroin, Cannabis og MDMA. De kommer således aldrig til at kæmpe for en legalisering af cannabis. Grundlæggende mener Det Konservative Folkeparti, at samfundet i omsorg gerne må sætte grænser for det enkelte individ – især når det kommer til stoffer.

  Det Konservative Folkeparti mener at en legalisering vil fører til at flere bruger cannabis, hvilket igen vil lede til at flere borgere i Danmark bliver skizofrene eller får anden psykisk sygdom. Desuden mener de ikke, at en legalisering vil mindske det illegale cannabismarked og kriminaliteten omkring dette marked.

  Det Konservative Folkeparti vil således fastholde den nuværende lovgivning eller stramme den yderligere.

  Enhedslisten Logo

  Enhedslisten

  Besvarelsen kommer fra Enhedslistens sekretariat.

  Enhedslisten har i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 1 – 3 henvist til beslutningsforslag B146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”, som Enhedslisten er med til at fremsætte.

  I beslutningsforslaget fremgår det, at partierne, som har fremsat beslutningsforslaget, ønsker legalisering af cannabis i en 5-årig prøveperiode efter den ”Københavnske model”, hvor salg af reguleret dansk cannabis vil foregå fra statskontrollerede udsalgssteder i kommunerne, og hvor det er lovligt for borgere over 18 år at købe, opbevare, dyrke og indtage cannabis til eget forbrug. Overskuddet fra salget skal anvendes på forebyggelse og behandling af misbrug, ligesom der skal udvikles forebyggelsesstrategier med indsatser som fx rådgivning og formidling i forbindelse med salg eller påtrykt produktet. På baggrund af erfaringer fra prøveperioden vil man derefter beslutte, om man vil fortsætte med en legalisering, hvor detailleddet er styret af staten, eller en legalisering, hvor detailleddet er styret af markedet.

  Enhedslisten svarer, når man spørger ind til, hvad den største succes har været gennem 70 års forbud, at der ikke har været nogle ved den nuværende lovgivning. Som de påpeger i beslutningsforslaget og diskursen ifm. første behandlingen af beslutningsforslaget, så har forbuddet mod cannabis alene ført til et stabilt forbrug af cannabis og en årelang bandekrig, som er medfinansieret af indtægterne fra salget af cannabis og kræver store ressourcer hos Politiet, der kunne bruge tiden på fx at opklare IT-kriminalitet, personfarlig kriminalitet etc.

  Frie Grønne

  Frie Grønne

  Besvarelsen kommer fra Frie Grønnes sekretariat, hvor der bliver henvist til Susanne Zimmer, som er gruppeforperson for Frie Grønne.

  Frie Grønne henviser til en nyhedsartikel på deres hjemmeside, hvor deres cannabispolitik fremgår ((Frie Grønne, https://friegronne.dk/legaliser-cannabis/)).

  Frie Grønne mener at cannabis skal legaliseres efter den ”Københavnske Model” (Se evt. afsnittet ”Metode”), så der i højere er vished og sikkerhed om, hvilket produkt brugerne køber. De Frie Grønne støtter således beslutningsforslaget B146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”, men de var ikke med stille forslaget oprindeligt.

  Frie Grønne henviser i deres artikel til, at man i 2014 blev oplyst, at Politiet bruger omkring 40 mio. kr. om året på bekæmpelse af handel med cannabis – uden det var af en afgørende betydning for handlen. De mener således, at Politiets ressourcer kunne være anvendt bedre på bekæmpelse af anden kriminalitet, ligesom der ville være en potentiel indtægt ved at regulere handlen, hvilket flere lande, herunder Tyskland, har fået øje på.

  Kristen Demokraterne

  Kristendemokraterne

  Besvarelse kommer fra Marianne Karlsmose, som er fungerende landsformand for Kristendemokraterne.

  Helt grundlæggende går Kristendemokraterne ind for at begrænse afhængighed og misbrug af rusmidler, både alkohol og andre rusmidler. Kristendemokraterne mener, at et forbud er vejen til at opnå dette.

  Kristendemokraterne mener at der skal gives strengere straffe, for derved at gøre tilgængeligheden mindre. Kristendemokraternes mål er at skabe et samfund, hvor der helst set ikke anvendes rusmidler, da anvendelsen af et rusmiddel er et udtryk for, at man har brug for rusmidlet for at kunne slappe af, have det hyggeligt eller være social.

  Kristendemokraterne vil således aldrig gå ind for en legalisering af cannabis, selvom de også tilkendegiver, at det kriminelle marked vil blive begrænset ved en legalisering, da de mener, at de negative sundhedsmæssige konsekvenser, herunder afhængighed, dårlig koncentrationsevne, sløvhed eller paranoide og andre psykotiske tilstande udgør en større risiko for borgeren.

  Liberal Alliance

  Liberal Alliance

  Liberal Alliance har desværre ikke svaret på vores henvendelse. Spørgsmålene vil derfor blive besvaret ud fra deres cannabispolitik, som fremgår på deres hjemmeside, og deres diskurs i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag B 146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”.

  Liberal Alliance går ind for en ansvarlig legalisering af cannabis, hvor private udsalgssteder kan sælge statsautoriseret cannabis. De var således også med til at fremsætte B 146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”, hvor cannabis legaliseres efter den ”Københavnske model” (se afsnit herom).

  Liberal Alliance mener at den nuværende lovgivning har slået fejl, og at en legalisering vil kunne tage ressourcer fra de kriminelle bander og frigøre ressourcer hos Politiet. Det mener således det skal være op til det enkelte individ selv at bestemme, om de vil ryge cannabis.

  Moderaterne

  Moderaterne

  Moderaterne har desværre ikke svaret på vores henvendelse. Deres cannabispolitik fremgår ikke i nogle dokumenter og der kan derfor ikke laves en besvarelse. Som udgangspunkt må man dog forventer, at Moderaterne ikke er positivt stemte over for en afkriminalisering/legalisering, hvis Moderaterne ledende medlemmer fortsat har samme holdning, som de havde i deres respektive partier.

  Nye Borgerlige

  Nye Borgerlige

  Nye Borgerlige har desværre ikke svaret på vores henvendelse. Spørgsmålene vil derfor blive besvaret ud fra deres cannabispolitik, som fremgår på deres hjemmeside, og deres diskurs i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag B 146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”.

  Nye Borgerlige er som udgangspunkt påpasselige over for en legalisering af cannabis, men Nye borgerlige mener at cannabis skal legaliseres i en 5-årig prøveperiode, da den nuværende lovgivning ikke har medført mindre kriminalitet og at færre, særligt unge, anvender cannabis. Derfor er det nødvendigt at få viden om, hvad der virker i en dansk kontekst, hvilket en prøveperiode ville kunne.

  Nye Borgerlige støttede derfor beslutningsforslag B 146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”, hvor man vil legalisere efter den ”Københavnske model”. Nye Borgerlige mener desuden, at det er vigtigt, hvis man vil stoppe illegal handel med cannabis, at prisen på den legale cannabis underbyder markedsprisen på det illegale marked. De mener ikke som udgangspunkt, at det vil stoppe kriminelle bander, men det vil kunne minimere markedet og derved også det illegale salg, hvor bl.a. unge bliver tilbudt cannabis og måske også andre stoffer af kriminelle.

  Nye Borgerlige mener således ikke, at man har opnået noget positivt med den nuværende lovgivning på området, og at man bliver nødt til at tænke nyt.

   

  Radikale

  Radikale Venstre

  Besvarelsen kommer fra Radikale Venstres sekretariat med henvisning til Stinus Lindgreen, som er forsknings-, psykiatri-, sundheds- og ældreordfører.

  Radikale Venstre arbejder for at finde en dansk model for legalisering af cannabis, som tager salget ud af hænderne på rockere og bander.

  Radikale Venstre har derfor været med til at fremsætte beslutningsforslaget B 146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”, som gør det lovligt for borgere at opbevare, dyrke og indtage cannabis til eget forbrug. Radikal Venstre stemte for forslaget, som desværre ikke blev vedtaget, da de støttende partier var i mindretal.

  Radikale Venstre mener, ligesom de andre partier, som går ind for en ændring af den nuværende lovgivning, at der skal være en klar statslig kontrol med salget og brugen af stoffet, aldersgrænse og midler til forebyggelse, så færre kommer ud i overdrevet forbrug for cannabis, da de ikke ønsker, at nogle mennesker skal blive misbrugere af cannabis.

  Radikale Venstre mener, at forbudspolitikken ikke har løst problemerne, og at der derfor er brug for at tænke nyt. Derfor vil Radikale Venstre fortsætte med at arbejde hen imod en ordning efter den ”Københavnske model”, så statens indtjening kan gå direkte til at fremme velfærden for den enkelte cannabisbruger gennem forebyggelse og behandling af misbrug. En legalisering vil således forhåbentligt afhjælpe misbrug og kriminalitet ifm. handlen med cannabis.

  Socialdemokratiet

  Socialdemokratiet

  Socialdemokratiet har desværre ikke svaret på vores henvendelse. Spørgsmålene vil derfor blive besvaret ud fra deres cannabispolitik, som fremgår på deres hjemmeside, og deres diskurs i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag B 146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”.

  Socialdemokratiet støtter ikke en legalisering/afkriminalisering af cannabis, da cannabis kan have meget alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for dem, der bruger det, og særligt for de udsatte i vores samfund. Brugen af cannabis medfører således mulighed for angst og panikreaktioner, psykoser og muligheden for at blive involveret i trafikulykker. Det kan også medføre afhængighed, psykiske lidelser og skade den enkeltes muligheder fremadrettet i livet, herunder muligheden for uddannelse og beskæftigelse.

  Socialdemokratiet hæfter sig ved, at man er i gang med at mindske forbruget af alkohol og tobak, og det derfor vil være i modstrid med denne indsats at afkriminalisere/legalisere et nyt stof. Socialdemokratiet mener ikke, at en legalisering vil minimere den illegale handel med cannabis, men at det alene vil medføre, at cannabis bliver mere normaliseret, og at man derfor i højere grad vil anvende cannabis og muligvis andre stoffer. Det vil desuden gøre det svære for politiet at håndhæve indsatsen mod den illegale handlen med cannabis, da det vil være svært at skelne mellem disse.

  Socialdemokratiet mener at den nuværende lovgivning skal fastholdes.

  Socialistisk Folkeparti

  Socialistisk Folkeparti

  Socialistisk Folkeparti har desværre ikke svaret på vores henvendelse. Spørgsmålene vil derfor blive besvaret ud fra deres cannabispolitik, som fremgår på deres hjemmeside, og deres diskurs i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag B 146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”.

  Socialistisk Folkeparti går ind for en afkriminalisering af cannabis eller en legalisering, hvor staten kontrollere og evt. styrer produktion, forarbejdning og salg. Socialistisk Folkeparti var således med til at fremsætte beslutningsforslaget B 146 ”Forslag til folketingsbeslutning om at legalisere cannabis i en 5-årig prøveperiode”, hvor cannabis legaliseres efter den ”Københavnske model”.

  Det vigtigste for Socialistisk Folkeparti er mindske de sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte forbruger og at færre, særligt unge, skal have kontakt med det kriminelle miljø på baggrund af hvilket rusmiddel de vælger at anvende. Socialistisk Folkeparti mener at en legalisering ville kunne mindske det kriminelle marked og at indtægterne fra den legale vil kunne bruges til behandling af misbrug.

  Socialistisk Folkeparti mener at der skal tages et opgør med den nuværende lovgivning, da den ikke har medført at færre bruger cannabis og kræver mange ressourcer hos Politiet.

  Venstre

  Venstre

  Besvarelsen kommer fra Jane Heitmann (V), som er Psykiatri-, Ældre- og Omsorgsordfører for Venstre.

  Venstre har ikke svaret direkte på vores spørgsmål. I stedet blev vi af deres psykiatriordfører, Jane Heitmann, oplyst om, at man i Venstre vil styrke forebyggelsen af misbrug af såvel alkohol som euforiserende stoffer gennem en 10-årsplan for psykiatrien.

  Herefter spurgte Dansk Cannabis Forening ind til, om man ud fra ovenstående mente, at alle brugere af cannabis havde et misbrug. Det har Venstre dog ikke svaret på.

  Venstre skriver desuden, at de ikke støtter en legalisering af cannabis, men de ønsker dog en drøftelse af håndhævelsen, hvor der gives bøder for besiddelse til eget forbrug, med udgangspunkt i den norske model, som i høj grad bygger på den portugisiske model, hvor er ikke er offentlige eller private udsalgssteder, men hvor besiddelse af cannabis og andre stoffer til eget forbrug medfører en henvisning til de sociale myndigheder i stedet for en bøde.

  Mobilepay