Straf for besiddelse af Cannabis

(mængde og omstændigheder)

Juridisk status

I danmark er besiddelse og indtagelse af cannabis med et THC-niveau over 0,2 % ulovligt – desværre. Cannabis fremgår på listen over euforiserende midler under liste B, som omfatter stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabelig brug. [1] Hvis du har en recept på cannabis, kan du således være besiddelse af cannabis og indtage det uden nogen begrænsende eller juridiske konsekvenser.

Dette, ligesom konsekvenser ved at være i besiddelse af cannabis, eller under påvirkning, når man fører et køretøj, vil blive præciseret i de følgende afsnit.

Huskere

 • Du kan få store bøder for at besidde cannabis, men får typisk ikke fængselsstraf og plettet straffeattest medmindre du sælger
 • Hvis du kaster dig ud i dyrkning så hold dig til få store planter og hav ikke mange stiklinger da plantens potentiale indregnes.
 • Tænk i at vente minimum 10 timer med at køre bil efter du har røget – endnu længere hvis du vil være helt sikker. (Medmindre du har en recept…)
 • Din udlejer kan ikke smide dig ud med cannabis som begrundelse. Medmindre du sælger eller ryger selvom du ikke må ryge i boligen.

Sanktioner – bøder

Typisk straffes besiddelse af cannabis med en bøde, hvis der er tale om cannabis til eget forbrug. Her sættes grænsen som udgangspunkt til enten 10 g. hash, 50 g. marihuana (pot/skunk), eller 100 g. hampeplanter. [2]

Dog vil der typisk være tale om bøde, så længe man holder sig inden for maks. i tabel 1, det vil sige 99,9 g. hash, 499,9 g. skunk eller 499,9 g. hampeplante, og det er til eget forbrug.

Bødestørrelserne for de forskellige mængder og type cannabisprodukt fremgår af nedenstående Tabel 1:

Tabel 1 – Oversigt over bødestørrelse for mængder

Hash 1. gang 2. gang 3. gang+
Under 10 g. 2000 kr. 3000 kr. 4000 kr.
10 – 49,9 g. 3000 kr. 4500 kr. 6000 kr.
50 – 99,9 g. 5000 kr. 7.500 kr. 10.000 kr.
Marihuana
Under 50 g. 2000 kr. 3000 kr. 4000 kr.
50 – 249,9 g. 3000 kr. 4500 kr. 6000 kr.
250 – 499,9 g. 5000 kr. 7.500 kr. 10.000 kr.
Hampeplanter
Under 50 g. 2000 kr. 3000 kr. 4000 kr.
50 – 249,9 g. 3000 kr. 4500 kr. 6000 kr.
250 – 499,9 g. 5000 kr. 7.500 kr. 10.000 kr.

(Taget fra Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Narkotika, 2022)

Tabel 1 – Oversigt over bødestørrelse for mængder

Desuden skal politiet alene give en advarsel, også ved gentagende tilfælde, hvis personen er på fx kontanthjælp eller førtidspension og ikke tidligere straffet for overtrædelse af euforiserende stoffer. [3]

Sanktioner – Fængselsstraf

Mængder, som overstiger grænseværdierne i tabellen, anses for at være til videresalg – medmindre andet taler imod dette. Omvendt kan besiddelsen af cannabis – typisk for mængder over 50 g. – føre til en fængselsstraf, hvis der er tale om besiddelse med henblik på videresalg. Her kan man få op til 2 års fængsel, alt efter omstændighederne, når man bliver dømt efter lov om euforiserende stoffer.

Ting der kan pege på videresalg af cannabis er:

 • mængden
 • hvor opdelt den er
 • hvis den er pakket i mindre portioner
 • hvis man har en vægt
 • hvis man har små poser
 • hvis man har et regnskab, som kan henføres til salg
 • hvis man har et større kontant beløb der ikke står i rimelighed til ens indkomst [4]

 Man kan derfor med fordel undlade at opdele ens cannabis eller at opbevare det sammen med et pengebeløb. Man bør også overveje, om man har brug for en vægt.

 

Straffelovens §191 – organiseret hashhandel

Hvis man bliver taget for besiddelse med henblik på salg, kan man få op til 2 års fængsel, alt efter omstændighederne. Strafferammen kan desuden løbe helt op til 10 år, hvis der er tale om organiseret besiddelse eller fremstilling af mængder på/over 10 kg. hash eller 10-15 kg. marihuana (pot/skunk) , da man bliver dømt efter straffelovens §191.

Dog viser tidligere sager i retten, at besiddelse af 10 kg. hash giver en fængselsstraf på 10 mdr.- 1 år, og besiddelse af 100 kg. giver ca. 2 år og 6 mdr. [5]

Hvis du derfor alene nyder cannabis, og ikke gør i videresalg, vil du som oftest alene få en bøde, efter de førnævnte takster. Dette vil ikke fremgå af din straffeattest.

Hvis du har et større lager til eget forbrug, kan det dog have strafferetslige konsekvenser – særligt hvis man har en vægt eller små poser, og hvis du sælger til en større gruppe eller organiseret, vil det næsten altid have en strafferetslig konsekvens. Dette vil fremgå af din straffeattest.

Straf for dyrkning af cannabis

I sager om dyrkning af cannabis skal politiet vurdere, om der er tale om et professionelt eller uprofessionelt setup. Vi ved dog ikke, hvordan de vurdere dette, udover at det foregår gennem fotodokumentation.

Hvis politiet vurderer, at der er tale om et professionelt setup, bruger de følgende formel: [6]

antal cannabisplanter (høstmodne, ikke-høstmodne og stiklinger) x 38 gram (skønnet udbytte marihuana pr. cannabisplante) – 25 % = antal gram (samlet skønnet marihuanaudbytte)

De tager dermed alle dine planter, uanset hvor langt de er i processen, og ganger med 38 gram. Det kan være en stikling, eller en 100 grams plante. Det gør ingen forskel. Dog får man 25 % i rabat. Derfor bør man tænker i, kun at klippe det nødvendige antal stiklinge, da man alternativt kan bliver rykket for 28,5 gram pr. stikling inkl. rabatten.

Man bør ligeledes overveje, om man kan nøjes med færre, men større planter, da de uanset størrelse tæller for 28,5 gram pr. plante. Det kan alt sammen være med til at mindske bødestørrelse og undgå fængselsstraf.

Cannabis og kørsel

I Danmark er det ulovligt at føre et motordrevent køretøj, hvis man har mere end 0,001 milligram THC pr. kilogram blod, hvilket også kan omregnes til 1 nanogram pr. milliliter blod, medmindre det er sket i forbindelse med en recept. [7] Dette vil blive uddybet i næste afsnit.

Tolerancegrænset er derfor stort set nul, da 1 ng/ml er tæt på det mindste man kan måle med normalt udstyr.

 

Straf for at føre et motoriseret køretøj under påvirkning af THC

Der er tre forskellige straffe for at køre med THC i blodet – alt efter mængden. Straffene fremgår af tabel 2.

THC

Bødestørrelse

Frakendelse/klip

1 – 3 ng/ml

En halv månedsløn

1. klip

3 – 9 ng/ml

En månedsløn

Betinget frakendelse

9 eller derover

En månedsløn

Ubetinget frakendelse

Bekendtgørelse af færdselsloven, 2021

Hvor meget THC har jeg i blodet?

Det kan være svært at vurdere, da flere ting spiller ind, herunder størrelse, hyppighed af indtag, styrke af produktet mv. 

Hvis man ryger en enkelt joint af normal styrke, illustrerer den røde streg i grafen mængden af THC i blodet.

California norml, 2022. [8]

Som man kan se, går der relativt lang tid, før THC’en ikke længere kan måles.

Et andet studie, som fokusere mere på THC i blodet efter længere tid (24-48 timer), viser, at er i personer med et højt indtag (over en joint om dagen), havde 1.3 – 6.4 ng/ml THC i blodet. Ved moderat indtag (under eller 1 joint om dagen) havde 2 ud af 11 personer cannabis i blodet (1-1,8 ng/ml THC). For personerne der røg en joint om ugen, kunne det ikke måles i blodet 24-48 timer efter. [9]

Hvis man ryger dagligt, kan man stort set ikke køre bil efter gældende lov. Hvis man ryger mere rekreationelt, afhænger det i højere grad af tid efter indtag, styrke, tolerance, mv. Typisk vil man her kunne køre bil igen efter 1 – 2 dage.

I Nederlandene, hvor man har langt større erfaringer med cannabis og mulighed for at lave kvalificerede studier, er tolerancen modsat 5 ng/ml THC i blodet. [10] Man kan således køre bil igen, når man ikke længere er påvirket.

Medicinsk Cannabis

Der er i øjeblikket er der en forsøgsordning med medicinsk cannabis indtil år 2024, som du kan læse mere om her: https://www.cannabisdanmark.dk/patient/lovgivning/. Hvis man derfor bruger cannabis terapeutisk, kan man få en tilladelse til indtagelse og besiddelse af cannabis jf. loven om euforiserende stoffer. Det er imidlertid svært at finde en læge, som vil udskrive disse recepter.

Derfor bør man forinden konsultation, som koster penge, forhøre sig om lægens holdning. Hvis man får en recept, vil man ligeledes kunne køre, så længe man alene indtager den foreskrevne mængde, og er i stand til at føre køretøjet på en betryggende måde. [11]

Cannabis og eliteidræt

Cannabis fremgår på WADAs dopingliste, som er den samme der anvendes i Danmark. Det er således ulovligt at deltage i konkurrencer i eliteidræt, hvis man har selv de mindste mængder THC i blodet. [12] Cannabisrygere bliver på denne måde ekskluderet fra eliteidræt, og dermed nærmest idrætten og foreningslivet. 

Lejeloven og cannabis

Hvis man bliver dømt efter § 3 i lov om euforiserende stoffer med henblik på salg, og har man solgt inden for 1 km. af den lejede bolig, så kan udlejeren hæve dit lejemål. [13] I alle andre tilfælde, fx hvis man bliver idømt en både for selv at ryge, så kan udlejeren aldrig lovligt hæve lejemålet. Du skal dog være opmærksom på, at rygning i boligerne nogle gange fremgår i ordensreglerne for lejemålet, men man kan ikke specifikt forbyde cannabis, eller indtagelsen heraf i egen bolig med lejemæssige konsekvenser.

Huskere – helt kort

Undlad at opdele i små portioner
Opbevar ikke kontanter sammen med weed
Hav ikke en vægt sammen med weed
Hav få, store planter, ikke en million stiklinger
Kør ikke motorkøretøj påvirket
Tænk dig i det hele taget om 😉

Litteratur

Litteratur
1 Bekendtgørelsen om lov om euforiserende stoffer, 2021: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2446
2 Bemærkninger til ændring af lov om euforiserende stoffer, 2007:
https://www.folketingstidende.dk/samling/20061/lovforslag/L201/20061_L201_som_fremsat.pdf
3 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Narkotika, 2022: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9162
4 Bemærkninger til ændring af lov om euforiserende stoffer, 2007:
https://www.folketingstidende.dk/samling/20061/lovforslag/L201/20061_L201_som_fremsat.pdf
5 Bemærkninger til ændring af lov om euforiserende stoffer, 2007: https://www.folketingstidende.dk/samling/20061/lovforslag/L201/20061_L201_som_fremsat.pdf
6 Bemærkninger til ændring af lov om euforiserende stoffer, 2007: https://www.folketingstidende.dk/samling/20061/lovforslag/L201/20061_L201_som_fremsat.pdf
7 Bekendtgørelse af færdselsloven, 2021: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1710
8 California Norml, 2022: https://www.canorml.org/employment/marijuana-drug-test-detection-times/
9 Serum cannabinoid levels 24 to 48 hours after cannabis smoking, 2003: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14639811/
10 Establishing legal limits for driving under the influence of marijuana, 2014: https://injepijournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40621-014-0026-z/tables/2
11 Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel – Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer og andre overtrædelser af færdselslovens § 54, 2020: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9849
12 Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten, 2021: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2632
13 Bekendtgørelse af lov om leje (lejeloven), 2021: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/927